ORGANIZING COMMITTEE

Steering Committee

Tianyou Chai, Northeastern Univ., China
Antonio Bicchi, Italian Insitute Tech., Italy
Bruno Siciliano, Univ. Napoli Federico II, Italy
Tomomasa Sato, The Univ. of Tokyo, Japan
Toshio Fukuda, Nagoya Univ., Japan
Kok-Meng Lee, Georgia Tech., USA


General Chair

Weiwei Wan, Osaka University


General Co-Chairs

JapanKensuke Harada, Osaka University, Japan
I Ming Chen, Nanyang Tech. Univ., Singapore


Program Chairs

Hajime Asama, The University of Tokyo, Japan
NakNakNakYoung Chong, JAIST, Japan
Wei He, Univ. of Sci. and Tech., China


Program Co-Chairs

Zhijun Li, South China Univ. Tech., China
M. Daroauch, University of Lorraine, France
Yang Shi, Victoria, University, Canada


Organizing Chair

Shugen Ma, Ritsumeikan University, Japan
Jian Huang, Huazhong Univ. of Tech.,China


Organizning Co-chairs

Chi Zhu, Maebashi Institute Tech., Japan
J. Dai, King Univ. London, UK
Yu Kang, Univ. of Sci. and Tech.,China


Local Arrangement Chairs

Moju Zhao, The University of Tokyo, Japan
Qi An, The University of Tokyo, Japan
YunDuan Cui, Nara Inst. of Sci. and Tech., Japan
Fei Chen, Italian Institute Tech., Italy


Special Session Chairs

Florian Rohrbein, Tech. Univ. Munich, Germany
Choon Ki Ahn, Korea Univ., Korea
Gianluca Antonelli, Univ. Cassino, Italy
Xin Wang, Shenzhen Academy of Aerospace Technology, China


Award Chairs

Chun-Yi Su , Corcodian University, Canada
Xinkai Chen, Shibaura Inst. of Technology, Japan
Shinichi Hirai, Ritsumeikan Univ., Japan
Yuanqing Xia, Beijing Institute of Tech, China


Publicity/Exhibits Chairs

Yasushi Mae, Osaka Univ., Japan
Joo-Hoo Lee, Ritsumeikan Univ., Japan
Huaping Liu, Tsinghua Univ., China


Publication Chairs

Weiwei Shang, Univ. of Sci. Tech., China
Hongliang Ren, National Univ. of Singapore, Singapore
Chenguang Yang, South China Univ. Tech., China
Hiroki Dobashi, Wakayama University, Japan


Register Chairs

Guoteng Zhang, Ritsumeikan University, Japan
Xiaoli Chu, University of Sci. and Tech., China


Webmaster

Xiaoli Chu, University of Sci. and Tech., China

Contact Email: icarm2019@gmail.com